S T A N O V Y

Článek 1
Název a sídlo

HÝSKOV - TADY JSME DOMA
Libinská 33
26706 Hýskov

Článek 2
Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Článek 3
Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení je, ve spolupráci s orgány státní správy a dotčenými institucemi, zejména:

a)      podporovat a realizovat projekty zaměřené na udržení a vytváření pozitivních životních hodnot obce a jejího okolí,

b)      ochrana přírody a krajiny, zejména formou organizace svépomocných pracovních brigád; spolupráce na vytváření naučných stezek apod.

c)      vyvíjet osvětovou činnost a podporovat výchovu orientovanou na oblasti kultury a ekologie formou přednášek a veřejných diskusí

d)      přispívat k rozvoji kultury,

e)      ochrana historických památek a jejich obnova zejména přípravou a vypracováním cílených grantových projektů v součinnosti se správci dotčených objektů

f)       propagace a prosazování principů občanské společnosti,

g)      podpora práce s dětmi organizováním kulturních a sportovních akcí.

 

Článek 4
Členství ve sdružení

1.       Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem na jeho nejbližší schůzi.

 

2.       Člen sdružení má právo:

a)    účastnit se jednání členské schůze; každý člen sdružení má jeden hlas

b)    být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky

c)    každý člen sdružení má právo být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve sdružení

 

3.       Člen sdružení má povinnost:

a)    dodržovat stanovy, plnit usnesení členské schůze a výboru a jejich operativní rozhodnutí

b)    aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení

 

4.       Sdružení je oprávněno vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce v uvedeném pořadí, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy sdružení:

a)    napomenout člena sdružení, napomenutí bude provedeno písemně výborem

b)    vyloučit člena ze sdružení

 

5.       Členství ve sdružení zaniká:

a)    vystoupením - vystoupení člena sdružení se realizuje doručením oznámení o vystoupení předsedovi sdružení

b)    vyloučením - o vyloučení rozhoduje členská schůze

c)    úmrtím člena

d)    zánikem sdružení

 

Článek 5
Organizační uspořádání

 

1.     Strukturu sdružení tvoří:

a)    členská schůze

b)    výbor v čele s předsedou

c)    dozorčí rada

 

2.       Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. Členskou schůzi svolává nejméně jednou ročně předseda sdružení. Členská schůze se sejde také, požádá-li o to písemně nejméně jedna polovina členů sdružení nebo výbor, a to nejpozději do čtrnácti dnů od požádání. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání členské schůze, jednání obvykle řídí předseda. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech hlasů sdružení. Rozhodnutí členské schůze se přijímá hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů sdružení. Zápis z jednání podepisuje předseda a dva ověřovatelé a zasílá se všem členům sdružení.

 

3.       Členská schůze má následující pravomoci:

a)    volí přímou volbou výbor a předsedu, funkční období volených orgánů je dvouleté,

b)    schvaluje výroční zprávy a koncepci hospodaření sdružení,

c)    doplňuje a mění stanovy sdružení

d)    rozhoduje o vyloučení ze sdružení

e)    rozhoduje o rozpuštění sdružení

 

4.       Výbor řídí sdružení mezi jednáními členské schůze. Tvoří jej předseda a dva další členové, volení členskou schůzí. Výbor je statutárním zástupcem sdružení. Řídí jednání členské schůze a zajišťuje plnění usnesení v rámci stanov. Výbor se schází podle potřeby, předseda svolá schůzi výboru i na požádání kteréhokoli člena výboru.

 Z jednání se pořizuje zápis.
Výbor:

a)    rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou v kompetenci členské schůze

b)    připravuje jednání členské schůze

 

5.       Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda hospodaření je v souladu s rozpočtem. V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou chůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.
Dozorčí rada má tři členy, které volí členská schůze přímou volbou. Členové dozorčí rady nesmí být členy výboru.

 

 

Článek 6
Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná předseda spolu s jedním členem výboru.
Za sdružení se podepisuje předseda sdružení spolu s jedním členem výboru tak, že k názvu sdružení připojí své podpisy s uvedením funkce.

 

Článek 7
Hospodaření sdružení

1.     Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy.

2.     Majetek sdružení vzniká z grantů, odkazů, dotací, darů a z příjmů z vlastní činnosti.

3.     Koncepci hospodaření sdružení schvaluje členská schůze. Prostředky jsou používány na krytí administrativně správních výdajů orgánů sdružení a služeb a prací nutných k činnosti sdružení.

4.     O hospodaření s finančními prostředky získanými od sponzorů zpracovává sdružení zprávy podle požadavků jednotlivých sponzorů. Pro jednotlivé akce předkládá sponzorovi projekt s finančním plánem. Případný zisk je užit pro činnost uvedenou v článku 3.

5.     Po skončení hospodářského roku podává výkon zúčtování hospodářského roku členské schůzi.

 

Článek 8
Závěrečná ustanovení

1.     Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

2.     Sdružení zanikne (dobrovolným rozpuštěním, přechodem nebo sloučením s jinou společností) rozhodnutím dvoutřetinové většiny hlasů sdružení nebo z rozhodnutí vyšší moci. V případě zániku sdružení, pokud nebude způsob majetkového vypořádání a naložení se zůstatkem vyplývat přímo ze zákona, provede likvidaci jeho majetku komise schválená členskou schůzí.

3.     Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků členské schůze.

4.     Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem v Hýskově dne 31.03.2002 a nabývají platnosti dnem registrace u příslušného orgánu státní správy.

Podle § 6 zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/90 Sb., zákona č. 513/91 Sb. a zákona č. 68/93 Sb. předložil návrh na registraci občanského sdružení přípravný výbor ve složení:

Vratislav Doubek, bytem Libinská ul. č.p. 202, 26706 Hýskov
RČ: 650527/1586

Jan Sohar, bytem Libinská ul. č.p. 33, 26706 Hýskov
RČ: 700623/0055

Petr Resch, bytem Libinská ul. č.p. 196, 26706 Hýskov
RČ: 740715/1180

 

 

 

 

 

 

© Občanské sdružení HÝSKOV – TADY JSME DOMA