­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­*************************      

4. číslo

duben 2004

občasník

zdarma

*************************

 
          

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   Vydává občanské sdružení  Hýskov - tady jsme doma

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

 

 

Textové pole: V TOMTO ČÍSLE
 NAJDETE:

     Hýskovský Advent 2003
     Ostatní vánoční akce
     Oprava kostela 
     Hospodaření 
     O respektu a trpělivosti

      Letos na sebe nechalo jaro čekat hodně dlouho. Jakmile vysvitlo sluníčko, už se chopil svědomitý zahrádkář svého náčiní a doma za oknem povytahoval očima sazeničky toho či onoho, ale zima se ne a ne vzdát. A teď konečně naostro. Uklidit lyže, vyhrabat kolo, oprášit turistické boty, odstranit chvojí ze záhonů a přenést budoucí salát, květák a kedlubny do skleníků. Našlo by se toho hodně, co nás čeká a stejně tak jistě i hodně toho, na co si rádi z letošní zimy vzpomeneme. A tak i toto číslo Tajdomu bude vzpomínkové na věci minulé a zároveň aktuální a plánovité. 

Petr Resch, šéfredaktor

 

HÝSKOVSKÝ ADVENT 2003

 

K zimě a zejména k době předvánoční patří neodmyslitelně doba adventní. „Hýskovský Advent“, pořádaný naším občanským sdružením, představovala výstava v kostele Narození Panny Marie, která byla k vidění celý víkend 13. a 14. prosince, a vyvrcholil v neděli 14.12. navečer nádherným zážitkem v podobě jeden a půl hodinového koncertu pěveckého sboru BesHarmonie. 

Výstavka byla letos zaměřena na práce se sklem. Nejvíce byla zastoupena nižborská sklárna Rückl Crystal a.s., která nám darovala exponáty v hodnotě více než dvacet tisíc korun. Na instalaci zejména broušeného skla se výraznou měrou podílelo berounské Muzeum Českého krasu, které nám zapůjčilo vitríny. Vynikajícím vyvážením prací profesionálů byly krásné práce dětí mateřské školky Ledňáček, které si celý rok v rámci výtvarného kroužku zdokonalovaly své dovednosti a nejzdařilejší práce imitující sklo poté prezentovaly právě na výstavce v kostele. Originální bylo zejména aranžmá této části výstavky, neboť výtvarnice Barbora Jakůbková zasadila dětské práce do obrovských kartonových maket kostela a budovy mateřské školky. Výstavka, kterou zhlédlo v průběhu soboty a neděle sedm desítek návštěvníků (vyjma koncertu), byla, stejně jako předloni, doplněna o další práce místních umělců.

Závěrečný koncert byl skutečnou třešínkou na pomyslném dortu. Vsadili jsme na v našem kraji poněkud méně známý soubor, než na prvním „Adventu“, pěvecké těleso BesHarmonie. Dvacet mladých pěvců pod vedením sbormistra Libora Sládka zapělo vánočně laděné skladby z celého světa a svým výkonem umocněným vynikající akustikou našeho kostela nadchlo asi osmdesát pozorných posluchačů, mezi nimiž nechyběl ani senátor Ing. Jiří Rückl.

        Kromě umělecké hodnoty měl „Hýskovský Advent“ i jiný, neméně důležitý cíl, totiž naplnit pokladničku fondu rekonstrukce kostela. Třicet tisíc korun je, myslím, velmi jasnou odpovědí na otázku, zda se tento záměr zdařil či nikoli.

 

OSTATNÍ  VÁNOČNÍ  AKCE

 

Na Hýskovský Advent navazovaly další, neméně zdařilé akce, pořádané v prostorách kostela Narození Panny Marie. Po mnoha letech se zde totiž konala štědrovečerní Půlnoční mše svatá. Tváře šťastných lidí, doslova  namačkaných do našeho kostela, moudrá slova pana vikáře Pecinovského spolu se vznešenou atmosférou této nejdůležitější mše křesťanského roku vytvořila v myslích a srdcích zúčastněných lidí neopakovatelnou vzpomínku a jistě i vyvolala touhu po obdobných zážitcích, kde krása duševna absolutně dává zapomenout na malichernost materiálních hodnot.

Druhý svátek vánoční se milovníci vánočních tradic sešli v hýskovském kostele a třicet nikoli dokonalých, avšak tím více nadšených hlasů zapělo nejznámější vánoční koledy za doprovodu varhan a houslí. Nutno podotknout, že toto setkání bylo vysloveně sousedské a nikdo se neohlížel na nějaký ten falešný tón a všichni jsme na našich dětech pozorovali, které koledy se ve školce zpívají nejvíce.

K tradicím Vánoc patří i Pochod Tříkrálový. Nesnažíme se zde kráčet v šlépějích oficiálních finančních sbírek, ale v našem pojetí se spíš jedná o radostný pochod dětí, které obchází známé a příbuzné. Ani letos nechyběl doprovod houslí a poctivé zimní počasí, při němž přimrzaly prsty ke strunám.

 

OPRAVA  KOSTELA  NAROZENÍ  PANNY  MARIE v Hýskově

 

Jak jsme již mnohokrát informovali, stala se na nějakou dobu stěžejním bodem činnosti našeho občanského sdružení oprava Kostela Narození Panny Marie. Postupně od papírů přecházíme k činům, což nám umožnila příkazní smlouva mezi farností v Berouně, Pražským arcibiskupstvím, Obcí Hýskov a OS Hýskov-tady jsme doma. Na základě této smlouvy jsme zplnomocněni kostel opravovat, což pro nás fyzicky znamená zejména shánět finanční prostředky.

Financování se v podstatě nabízí hned  z několika stran, od církve, z veřejných sbírek, podpora podnikatelské sféry a nejrůznější podpory státních nebo státem zřizovaných institucí.

Církev nám v současnosti věnuje ročně sedmdesát tisíc korun, což jsou prostředky získané z pronájmu věžičky kostela pro vysílač mobilního operátora. Veřejné sbírky, často spojené s různými kulturními akcemi, pořádáme prakticky od zahájení projektu a celkem vynesly již několik desítek tisíc korun. Velmi nás těší zainteresovanost místní podnikatelské sféry, dík patří např. firmě Alfa Lighting, s.r.o. za nové osvětlení interiéru kostela a Plastics Technologics & Products, s.r.o. za plánované bezpečnostní zařízení. Zmínil jsem dva příklady, ale těch drobnějších sponzorů a dárců je skutečně potěšitelně hodně.

Pro získání prostředků z grantů nejrůznějších organizací máme v současnosti bohužel pouze velmi omezené možnosti. Většina podpor směřuje totiž do oblasti ochrany „kulturních památek“ a tou bohužel hýskovský kostel není. Domníváme se, že dominanta Hýskova by si statut „kulturní památky“ nejen kvůli těmto podporám zasloužila, a tak jsme s laskavým svolením církve tuto stavbu navrhli zařadit do této kategorie ochrany kulturního dědictví. Celé navrhovací řízení probíhalo ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (NPÚ) a výsledkem snažení zejména slečny magistry Bojarové bylo získání potřebných materiálů a podkladů na jejímž základě NPÚ oficiálně navrhl Kostel Narození Panny Marie za „kulturní památku“. Tento návrh podléhá ještě schválení Ministerstvem kultury ČR.

Zcela aktuální a velmi potěšitelná je i podpora projektu rekonstrukce kostela Obcí Hýskov. Rada Obce se zavázala věnovat na opravu kostela ročně 50 tisíc korun, které musí směřovat do opravy vnějšího pláště budovy (střecha, fasáda apod.).

          Jak vidíme, všechno se to tak nějak dalo do pohybu a můžeme se tedy věnovat vlastní budově a změnám na a v ní. Z peněz veřejných sbírek jsme vloni pořídili nové vstupní dveře, jejichž krásu jistě ocenil nejeden návštěvník akcí pořádaných v čase vánočním, ale i náhodně procházející občané. Zmínil jsem též nové osvětlení a alarm, který by měl být letos nainstalován zároveň s rekonstrukcí elektroinstalace. Elektroinstalace je totiž v havarijním stavu a tak logicky musí prostředky směřovat právě do ní. Opravu však vyžaduje téměř celý kostel a proto nechceme příliš plánovat a předbíhat událostem. Ať už se jedná o střechu, věžičku, omítky atd., jedná se vesměs o velké opravy za mnoho stovek tisíc korun. Za naše občanské sdružení mohu slíbit, že uděláme vše pro to, abychom ony potřebné prostředky získali.

 

Výtvarný kroužek v MŠ Hýskov

 

Vyúčtování roku 2003

 

 

Příjmy

 

 

Výdaje

 

 

obč. sdružení Tajdom

3 000,00 Kč

 

materiál

2 657,70 Kč

 

příspěvky rodiče

1 330,00 Kč

 

 

 

 

celkem

4 330,00 Kč

 

celkem

2 657,70 Kč

 

zůstatek k 1. 1. 2004

1 672,30 Kč

 

 

 

Výtěžek z prodejní výstavy Hýskovský Advent 2003 za práce dětí

ve prospěch rekonstrukce kostela Narození Panny Marie v Hýskově

1490 Kč

 

Rekonstrukce     kostela

Narození Panny Marie v Hýskově

 

Stav fondu na rekonstrukci:

 

 

 Příjmy 

Náklady

prodejní výstava Advent 2002

4 400 Kč

Provizorní oprava střechy 10/02

Nepeněžní dar

 

dobrovolná sbírka Advent 2002

  7 898 Kč

Projektová dokumentace 3/2003

Nepeněžní dar

Farnost Beroun

Peněžní dar (pí. Krejčová)                    

200 Kč

Osvětlení – 11/03

Nepeněžní dar

manželé Piecykovi

veřejná sbírka v kostele 5/03

2.350 Kč

Výpis z listu vlastnictví  10/03

100 Kč

 

sbírka-dětském představení 5/03

500 Kč

Vstupní dveře 11/03

20 455 Kč

 

Peněžní dar (pí. Doležalová)

1 000 Kč

Materiál – vstupní dveře 11/03

794 Kč

 

veřejná sbírka v kostele 9/03

6 431 Kč

Žárovky  11/03

390 Kč

 

Farnost Železná – pen. dar 10/03

30 000 Kč

oltářní svíce 12/03

196 Kč

 

veřejná sbírka v kostele 11/03

400 Kč

 

 

 

Peněžní dar (A. Sum) 12/03

1 000 Kč

 

 

 

 

Výtěžek Advent 2003

29 318 Kč

 

 

 

 

sbírka -  Půlnoční mše svatá 2003

2 262 Kč

 

 

 

 

Farnost Železná – pen. dar 02/04

17 500 Kč

 

 

 

 

Příjmy celkem

   104 259 Kč

Výdaje celkem

21 935 Kč

 

 

 

 

 

 

Fond opravy kostela k 1. 4. 2004

82 324 Kč

 

 

 

 

O respektu a trpělivosti

 

Před nějakým půl rokem se skupinka nadšenců rozhodla vysadit podél Berounky řadu lužních stromků, aby vyvzdorovala na vrtošivé řece poničené stromořadí. Milá práce s milými lidmi. Mladé olšoví stojí v řadě podél vody jen několik měsíců. Zažilo dlouhou a úpornou zimu a přestože je lidé sázeli jak nejlépe a nejpevněji uměli, nezbývá jim než vyhlížet velmi nejistý výsledek. Vždyť přinejmenším u dvou z oněch šesti vysazených stromků by jarní probuzení bylo spíše malým zázrakem. Když se v lednu převalila břehem hradba ker, nechtělo se ani věřit, že mezi ledovou masou zůstaly čtyři z olší stát bez zjevných následků. Dvě krajní takové štěstí neměly a nápor ledu neustály. Přes jednu se ledová spoušť převalila a ona se, nezlomena, znovu narovnala. S jakými následky, kdo ví? Druhé museli lidé přispěchat na pomoc, aby na ni nalehlou metrákovou kru odstranili a čekali. Čekali na jaro, aby ukázalo, jak velké škody vlastně zima způsobila. V přírodě na sebe završení díla dává dlouho čekat a žádá si trpělivost i svůj čas. A dost možná si mráz a voda vynutí zaschnutí nových sazenic a mladou alej bude třeba dál opatrovat a doplnit, než vyroste a zesílí tak, aby krášlila a přitom chránila - sebe i druhé - před úctyhodnými rozmary vody.

Trpělivost a respekt však nevyžaduje jen příroda. Úsilí členů a sympatizantů Tajdomu za záchranu a obnovu hýskovského kostela si bylo v počátcích právě tak málo jisto úspěchem. Nikoli svými silami, s jejichž přispěním se během počátečních měsíců podařilo opravit či alespoň vyspravit části stavby tak, aby se zabránilo dalším škodám. Ale podporou ze strany široké obce a kompetentních institucí, obecné vůle po zachování a zušlechtění této stavební dominanty. Tím radostnější bylo zjištění, jak mnozí se byli ochotni připojit a napomoci k zdárnému rozvoji celého projektu - vlastní prací, drobnými i většími příspěvky, nápady či radou. Jejich rozhodnutí nebylo vždy jednoduché a okamžité, ale tím neprokázalo méně opravdový pocit obecní sounáležitosti. Ať v rámci větších benefičních akcí, ale často i zcela nezávisle na činnosti sdružení, ať místní a dlouhodobě usedlí, ale též přespolní a lidé, kteří svůj vztah k Hýskovu navazovali teprve při té příležitosti. Vedle místních podnikatelů tak nemalou podporu poukázal senátor Jiří Rückl z Nižbora, vedle desítek zdejších účastníků jsme na Hýskovském Adventu mohli přivítat i nečekané hosty, mimo jiné váženého profesora Oxfordské univerzity, dnes v Praze žijícího historika Zbyňka Zemana, s dojemnou omluvou neúčasti pro svůj zdravotní stav a nepřízeň počasí a s úctyhodným příspěvkem nás povzbudila další význačná osobnost - tajemník ministra Jana Masaryka, doktor Antonín Sum. Tak snad někdy příště, pane Sume, budeme se těšit. Díky Vám i všem ostatním za podporu a naději.

Každé lidské dílo, které vyžaduje spolupráci, nutně potřebuje i vzájemný ohled a respekt k názoru a představě druhých. Přesvědčeni o jeho oprávněnosti a správnosti pak ulehčuje i nezdarům a drobným neshodám na dlouhé cestě k cíli. Některá přání a předsevzetí zůstala trvale či jen po určitý čas nenaplněna. Nepodařilo se kupříkladu realizovat produkci rockoveho oratoria J. Johansena a E. Kullberga Everysmiling Liberty v některém z berounských kostelů. Ale třeba se pro tuto profesionálně skvěle aranžovanou skladbu podaří nalézt jiné, vhodnější prostory. Dobrá myšlenka si svůj čas najde.  Našla si jej i na Obecním úřadě v Hýskově. Vždyť ještě před necelým rokem odmítala obecní rada byť jen formálně potvrdit spoluúčast na projektu rekonstrukce kostela. Táž rada letos projektu přislíbila pravidelnou roční finanční podporu. Je zcela vedlejší, zda se podnětem stala aktuální jednání s berounskou farností, zveřejněná informace o iniciovaném zápisu kostela na seznam státem chráněných památek či vytrvalost Tajdomu.

Hýskov bude vyhlížet právě tak, jak jej  budeme schopni a ochotni přetvářet, a to platí nejen o stavbách a vnějškovém vzezření obce. To vše ovšem vyžaduje právě onen vzájemný respekt a trpělivost.

 

V. Doubek

 

Kalendář akcí

pro nejbližší období

 

v      Výtvarný kroužek při MŠ Ledňáček Hýskov. Každé úterý od 15 hod ve školním roce 2003/2004

 

v      19. červen 2004 TVRĎÁK - tradičně netradiční víceboj v přírodních disciplínách – kolo, běh, plavání, terénní vložky. Sraz v 10 hod u jezu v Hýskově.

propozice na http://mujweb.cz/sport/tvrdak/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tvrďák 2003

 

 

Více se dočtete na stránkách www.hyskov.cz

 

NABÍZÍME INTERNETOVOU PREZENTACI PODNIKATELŮ A FIREM NA WEBOVÉ STRÁNCE

 www.hyskov.cz

__________________________________________

Vydává občanské sdružení HÝSKOV – TADY JSME DOMA. Registrováno MK ČR E 14286

Redakce: Petr Resch, Hýskov 196, tel: 311635240, e-mail: tajdom@hyskov.cz

http://www.hyskov.cz,  číslo účtu u Komerční banky Beroun: 51-4864330267/0100

 

©2004 Občanské sdružení HÝSKOV – TADY JSME DOMA