STROMKY   PRO    BEROUNKU

1. listopadu 2003 proběhlo sázení nových stromků

 

 

Milí přátelé,

během měsíců září a října probíhala sbírka na zakoupení „stromků pro Berounku“.

     I přes některé počáteční pochybnosti se podařilo nashromáždit dostatečné množství finančních prostředků na zakoupení šesti olší.

     V sobotu 1. listopadu 2003 jsme se sešli u řeky, abychom stromky zasadily. Počasí nám navzdory předpovědi přálo, možná i proto se nás sešlo nečekaně mnoho.

 

     Vám všem, kteří jste přispěli jakoukoliv finanční částkou, i Vám, kteří jste se osobně zúčastnili sázení, velmi pěkně děkujeme.

    Rovněž děkujeme zahradnickému centru Conica ze Všenor.

Za  sdružení Tajdom Pavla Doubková

3. 11. 2003

 

 

 

        Před časem přišlo naše sdružení s návrhem připomenout si smutného výročí povodně na Berounce doplněním poničené aleje podél řeky na dolním konci Hýskova (ulice Na Krétě a výjezd směrem na Beroun). Když jsme před několika měsíci rozšiřovali výzvu Stromky pro Berounku, nikdo nemohl tušit, jakou vyvolá odezvu. Porůznu se ozývaly spíše skeptické hlasy o nechuti lidí dávat peníze na obecně prospěšné aktivity a zbytečnosti orání cizích políček. Zvláště poslední varování bylo příznačné, zříkalo se totiž  podstaty dobrovolných aktivit, ochoty přispět tam, kde je to potřebné, a to i bez ohledu na postoj a zodpovědnost nejrůznějších správních orgánů. Je jen dobře, že se opět našlo dost lidí, kteří odmítli čekat, až se kompetentní instituce, v tomto případě Povodí Vltavy, dobere v nápravách škod až k vysazení několika stromů, jež vyrvala loňská velká voda ze stromořadí pod Hýskovem. Tak jako byla nedělitelná zkušenost z loňských tragických povodní, tak nedělitelné jsou následky, které po nich zůstaly. Především pak v místech, která náleží k často vyhledávaným a dokumentují vzhled celé obce.

        Výnos sbírky na nové stromky činí k dnešnímu dni celkem 5300,- Kč. Tato suma nám umožnila objednat v zahradnickém centru Conica ve Všenorech celkem čtyři stromky, kterými doplníme narušené stromořadí. Na doporučení znalců budou zakoupeny odolnější dřeviny, nežli jsou stávající topoly, a sice olše. V druhé polovině měsíce října zaměstnanci Povodí Vltavy upraví celý prostor pro osázení nových stromků.

Děkujeme všem dárcům, s jejichž přispěním můžeme navrátit berounskému břehu jeho původní zeleň. Pokud i Vám záleží na vzhledu naší obce a rádi byste se aktivní podíleli na jeho úpravě, přijďte pomoci zasadit nové stromky v sobotu 1. listopadu ve 14,00 hodin. (Nářadí s sebou!)

Vratislav Doubek

aktualizace 15. 10. 2003

 

Vážení sousedé,

v těchto dnech si připomínáme smutné jednoleté výročí od loňských povodní, které zasáhly také naši obec. Média nám znovu přibližují tyto události v nejdramatičtější podobě dobových záběrů a vzpomínek. Rádi bychom toto smutné vzpomínání oživili poněkud jiným způsobem.  Ve stromové aleji podél toku Berounky na dolním konci obce pokácela loňská velká voda několik vzrostlých stromů. Pokud se mezi námi najde dost nadšenců, mohli bychom alej doplnit o mladé stromky, případně ji rozšířit. To již samozřejmě záleží na našich finančních možnostech. Po konzultacích s odborníky nám bylo doporučeno vyplnit polomový prostor opět stejným typem stromů, v případě protažení aleje osázet břeh naopak jiným, pevnějším druhem dřevin. Jejich výsadba by se měla provést v měsíci od druhé poloviny října, přičemž koupě jednoho stromu obnáší zhruba 900,- Kč. Ti z Vás, kteří se budou chtít podílet na zakoupení stromků pro doplnění aleje, mohou svůj příspěvek složit v obchodě manželů Mayerových na návsi, případně poukázat na bankovní účet občanského sdružení Hýskov – tady jsme doma č.ú. 51-4864330267/0100, variabilní symbol 200, tj. fond stromky pro Berounky, který je určen k tomuto účelu.

 

Srpen 2003

 

Přejeme Vám za OS Tajdom krásný zbytek léta.

 

© Občanské sdružení HÝSKOV – TADY JSME DOMA