Historie

Interiéry

Rekonstrukce

Fond rekonstukce

Fotogalerie

 

Aktualizace

28.2.2006

Příspěvky na rekonstrukci kostela můžete poslat na číslo účtu:

51-4864330267/0100 variabilní symbol 100

      

Rekonstrukce kostela

     

Narozeni Panny Marie v HýskovĚ

 

     Každá obec, každé společenství lidí je tvořeno desítkami, ba stovkami rozdílných a neopakovatelných osudů, zkušeností a životních příběhů - a přesto je v jejich různorodosti spojuje společný obraz, vrytý hluboko do paměti. Obraz domů, údolí a řek, vytvářejících ve vědomí každého onen rázovitý kolorit prostředí v němž vyrůstal, s nímž spojil svůj život, v němž se cítí "svůj". Jsme do něho vsazeni, jindy si jej pečlivě vyhledáváme a volíme, někdo nachází svůj vysněný domov v nádražní čtvrti uzavřené v pravidelných nárožích, jiný v několika nahodile rozhozených samotách na úbočích kopců. Ale své pevné body několika střech, které vrhají společný stín vždy jedním a týmž směrem, několik kopců za nimiž slunce vždy vychází, řeky, udávající tvar celému prostranství, si s sebou neseme po celý život.

     Rádi bychom tento obraz v Hýskově uchovali a zvýrazňovali právě v těch  místech, která považujeme za nejstálejší a nejpotřebnější pro celkový tvar. Právě proto jsme za svůj první, stěžejní cíl zvolili opravu a obnovu hýskovského kostela Narozeni Panny Marie. Budovu kostela přitom zdaleka nechápeme jen jako dům modlitby, jako shromaždiště věřících. Bezpochyby se jedná rovněž o architektonickou dominantu obce, která podstatně určuje onen obraz vesnice, vždyť není místo, z něhož bychom viděli celý Hýskov a neviděli jeho centrální stavbu. Navíc představuje významný stavební prvek regionu, tvoří zřetelnou architektonickou protiváhu nižborské starobylé tvrzi, poslední historickou dominantu sevřeného údolí Berounky, před jeho rozevřením do volného prostoru města Berouna, dále po toku opět uzavřeného až výraznou stavbou tetínského kostela sv. Jana Nepomuckého. Co však považujeme pro naši volbu za nejpodstatnější - hýskovský kostel je místem společné paměti, vědomí minulosti obce, které je třeba připomínat současným a uchovávat jejím budoucím obyvatelům. Je místem, v němž se odehrála ta nejdůležitější životní zastavení lidí a generací, žijících zde před námi. Obec právě zde byla svědkem, když mnozí z rodičů a prarodičů dnešních obyvatel vstupovali do života - i do jejího života - svým křtem, spojovali své životy v manželství či se s nimi loučila na poslední cestě. Kostel byl odevždy místem setkávání, spojnicí obce, místem vzájemnosti a jako takový je užitečné jej vzpomenout i dnes, kdy se Hýskov vzpamatovává z následků stoleté vody na Berounce, kdy si ale zároveň uvědomujeme silu pomoci a vzájemné solidarity.

      Ostatně byla to rovněž vzájemná vůle někdejších knížecích dělníků, která dala vzniknout jeho stavbě. Když v roce 1836 vyhořela kaple ve Staré Huti, iniciovali místní obyvatelé stavbu většího kostelíka na kopci nad osadou. Vysvěcen byl v roce 1850 jako kostel Narozeni Panny Marie, filiální kostel farnosti v Železné.

     Jednolodní baziliku v novorománském stylu zdobí hlavní oltář s obrazem Narozeni Panny Marie od Jana Kroupy z roku 1860. Boční oltáře zpodobňují postavy sv. Floriana a sv. Jana Nepomuckého. Starší než celý kostel jsou jeho varhany, pocházející z roku 1846 z dílny Ferdinanda Gutha. Věžička kostela byla v době stavby osazena dvěma zvony pražského zvonaře Karla Bellmanna, větším, zasvěceným sv. Karlu Boromejskému a menším, sv. Josefu. Po dokončení celé stavby byl v sousedství jižní zdi vztyčen v roce 1863 dělníky místní hutě pamětní kříž. Ve své původní podobě kostel sloužil obci více jak půl století, kdy byla opravena střecha budovy a následně, v roce 1904, kostel podroben několika výrazným úpravám interiéru, byl nově vymalován, rozšířen, hlavní oltář byl doplněn o polychromované sochy sv. Ludmily a sv. Václava. Tyto úpravy však byly pohříchu na dlouhou dobu celého dalšího století jedinými výraznějšími příspěvky k zachování vzhledu a stavu budovy. Od té doby kostel neprodělal žádnou přestavbu, ale ani žádnou důkladnější opravu. Během obou válek byly zrekvírovány původní i nové zavěšené zvony. Od 30. let minulého století, v době totalitních režimů, byl kostel zanedbáván materiálně i duchovně. Dílčí opravy probíhaly bez dlouhodobé rozvahy a plánu, vynucené výhradně kalamitním stavem jednotlivých částí budovy. Tak byla v roce 1956 přeložena střecha kostela a v letech 1970-72 byla opravena fasáda jedné, západní průčelní stěny a věžička, jejíž původně lomený, zdobný tvar byl nahrazen jednoduchou homolí. Zamýšlená rozsáhlejší oprava nebyla dokončena. Opakovaně si od 70. let správci kostela ve farní kronice stěžovali na nedostatek prostředků na vymalování budovy a žádoucí generální opravu. V letech 1984-98 byl kostel na čtrnáct let uzavřen a v jeho prostorách zastavena pastorační činnost. Od roku 1998 je sice opět zpřístupněn pro pravidelné nedělní bohoslužby, na jeho renovaci se však nadále nedostává prostředků, a tak budova dále chátrá.

      Svůj projekt na záchranu a obnovu stavby hýskovského kostela soustřeďujeme do následujících třech let, v jejichž průběhu se chceme pokusit zajistit dostatečné finanční prostředky a následnou náročnou opravu a úpravu celé budovy i jejího nejbližšího okolí. Věříme, že se pro nás úmysl, celkový projekt jako i jednotlivé akce pořádané v jeho prospěch, podaří získat podporu z řad obyvatel i návštěvníků a přátel Hýskova. Přejme si proto, aby další práce na zvelebení obce vedly k zdárnému cíli.

V. Doubek    r. 2002

 

Budeme rádi, když i Vy přispějete „svou troškou do mlýna“ a pomůžete nám shromáždit potřebné finance na rekonstrukci kostela, kulturní památky a  architektonické dominanty obce, která je v žalostném stavu. Předem Vám děkujeme.

 

Stav fondu rekonstrukce kostela

 

© 2002-2006 Občanské sdružení HÝSKOV – TADY JSME DOMA