­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­***********************************      

     

      Vydává občanské

           sdružení

 

Hýskov - tady jsme doma

 

************************************

 
                   

       >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

          1. číslo                   říjen 2002              občasník          

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Vážení spoluobčané,

do rukou se Vám dostalo první číslo občasníku TAJDOM, vydávaného občanským sdružením Hýskov – tady jsme doma. V TAJDOMu bychom rádi informovali veřejnost o naší činnosti, stejně jako přinášeli zajímavosti týkající se Hýskova, tak trochu v duchu jednoho z bodů našich stanov, v němž se zavazujeme vyvíjet osvětovou činnost a podporovat výchovu orientovanou na oblasti kultury a ekologie.

V prvním příspěvku Pavly Doubkové se dozvíte vše podstatné z ustavující schůze sdružení. Myslím, že naše první setkání s občany dopadlo podle očekávání, ačkoli na někoho mohla schůze působit až příliš formálně. To však bylo nutné, neboť jsme chtěli postavit skutečně pevné základy pro další činnost a přijetím, řekl bych až mírně nadstandardních, demokratických podmínek se striktně fungujícím kontrolním orgánem (viz stanovy) zajistit průhlednost budoucích rozhodnutí a hospodaření sdružení.

       Vratislav Doubek nás poté seznámí s průběhem akce na záchranu a obnovu hýskovského kostela, obrovského sousta, jež se stalo naším prvním velikým úkolem a jež na nějaký čas zaměstná většinu našich členů a poněkud tak utlumí ostatní aktivity. Právě „projekt kostel“ je typickým příkladem smysluplnosti existence našeho občanského sdružení. Kromě toho, že může řada našich členů přispět svými schopnostmi, a já osobně jsem byl příjemně překvapen, jak pestrý je profesní průřez naší členskou základnou, jsme dostatečně kompetentním partnerem pro jednání s organizacemi, ať již státními či ze soukromého sektoru, zejména při získávání potřebných finančních prostředků.

        Životaschopnost našeho sdružení a tedy i možnost pustit se do tak rozsáhlé akce jsme si měli možnost ověřit na menších projektech, jako bylo získání počítače pro hýskovskou školku a úprava dopravního značení v naší obci. Zejména obyvatelé Libin jistě ocení bič na bezohledné řidiče v podobě omezení rychlosti na silnici směřující do kopce k chatám na 30 km/h. Jisté zlepšení neutěšené situace s „automobilovými závodníky“ přinese, alespoň doufáme, i umístění dopravní značky „Děti“ s dodatkovou tabulkou „délka úseku 1,5 km“ na vjezdu po hlavní silnici do Hýskova od Berouna. Řidič přijíždějící z tohoto směru a neznalý místních poměrů si totiž asi sotva uvědomí riziko, kterému svou rychlou jízdou vystavuje zejména děti a starší občany mířící k autobusové zastávce; narozdíl od příjezdu do obce od Nižbora, kde je v místě autobusové zastávky alespoň přechod pro chodce. Ani Na Břasích však není situace ideální a nadále budeme dle možností usilovat o zvýšení bezpečnosti na našich silnicích.

Jsem též potěšen, že si členové našeho sdružení více všímají prostředí v němž žijí a svými soukromými iniciativami povzbuzují k činnosti i ostatní občany. Jako příklad fungujícího občanského soužití, ale i podpory OÚ podobným aktivitám, lze jmenovat natření obecních pump na vodu v Libinské a Nové ulici. V prvním případě dokonce včetně výrazného zkrášlení celého prostoru kolem pumpy. Rád bych poděkoval touto cestou všem, kteří pomohli.

Vraťme se však zpět k obsahu dnešního TAJDOMu. Řeka Berounka přináší obvykle v létě radost z odpočinku u vody. Letos ničila povodní, kterou snad nikdo nepamatuje. Její následky, ačkoli si to mnozí zřejmě neuvědomují a povodeň pro ně byla pouze atrakcí hodnou k  zaznamenání na fotoaparát či kameru, budeme všichni pociťovat ještě velmi dlouho. Pro srovnání s tragedií, která nás postihla, přináší ve svém příspěvku Miloš Strnad připomínku jiné z obrovských povodní, která byla v naší obci zaznamenána.

Více informací o sdružení, Hýskovu a aktuálně i o povodních najdete na naší internetové stránce (www.hyskov.cz) nebo na vývěsce, která bude v blízké době umístěna na návsi.

 

Petr Resch, šéfredaktor

 

 

Stručný zápis z ustavující schůze

občanského sdružení

 

       Dne 14. května 2002 se konala v restauraci U Švestků schůze občanského sdružení Hýskov – tady jsme doma. Toto setkání bylo předem oznámeno letáky roznesenými po celé vsi. Mělo za úkol ustanovit občanské sdružení včetně volby jeho statutárních orgánů a představit jeho cíle.

      Po úvodním přivítání a představení členů přípravného výboru byli zaregistrováni zájemci o členství v občanském sdružení (celkem se přihlásilo 14 členů).

     V následujícím hlasování byla vyslovena důvěra (vždy 10 hlasy ze 13 přítomných) tříčlennému předsednictvu ve složení Jan Sohar (předseda), Vratislav Doubek a Petr Resch a rovněž tříčlenné dozorčí radě ve složení Soňa Hrdinová, Iveta Kohoutová a Miloš Strnad.

      Po těchto důležitých formalitách představilo sdružení své konkrétní cíle a aktivity, o nichž se dlouze diskutovalo, někdy bouřlivě, jindy klidně.

      Stanovení a schválení statutárních orgánů byla po registraci na ministerstvu vnitra druhým a posledním krokem k uvedení občanského sdružení do života.

Pavla Doubková

 

 


Kaplička na návsi je jistě jednou z nejhezčích staveb Hýskova a zároveň nádherným příkladem občanského soužití lidí, kteří se podíleli na její rekonstrukci.  

 

 


Rekonstrukce kostela Narození Panny Marie

 

Nebeská stavidla se otevřela