­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­*******************************      

     

      Vydává občanské

           sdružení

 

Hýskov - tady jsme doma

 

*******************************

 
              

>>>  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

          2. číslo            březen 2003        občasník         zdarma

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Textové pole: V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

1. Hýskovský advent 2002
2. Hospodaření sdružení
v roce 2002
3. Průvod Tříkrálový
4. Škola obnovy
5. Přírodní katastrofy
v Čechách od 16.století a
jejich důsledky
6. Kalendář akcí


 
Vážení čtenáři,

v rukou držíte druhé číslo občasníku Tajdom. Je tak trochu ohlédnutím za tím, co jsme za těch pár měsíců v občanském sdružení Hýskov - tady jsme doma stihli a samozřejmě i pohledem do nejbližší budoucnosti. V ní se budeme snažit držet linii danou našimi stanovami, tedy, stručně řečeno, dbát na zachování a rozvoj přírodních, kulturních a občanských hodnot v Hýskově a v našem regionu. V této činnosti nám mohou být nápomocni nejen členové našeho sdružení, ale, jak se již stalo a stává, také ostatní občané, které náš program oslovuje. Rádi přivítáme i připomínky a podněty, neboť i to je svým způsobem pomoc, rada, jak naší činnost zefektivnit.

Hodně pozitivní energie načerpané z jarního slunce přeje Petr Resch, šéfredaktor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hýskovský advent 2002

 

Aby se podařila věc, o níž jsme přesvědčeni, že je správná a prospěšná, musí z ní vyplynout společný pocit radosti a uspokojení. Takový pocit, věřím, zaplavil všechny zúčastněné na Hýskovském adventu, který proběhl poslední adventní víkend, 21. a 22. prosince 2002, v kostele Narození Panny Marie v Hýskově. Pestrá akce, spojující výstavu, prodejní výstavu místních umělců a vrcholící závěrečným vystoupením berounského pěveckého sboru Slavoš, zahajovala a veřejně představila myšlenku dlouhodobého projektu obnovy budovy hýskovského kostela. V celém jejím průběhu se zřetelně dařilo naplnit zvláště nejpodstatnější cíl – otevřít a přiblížit lidem v obci jejich kostel: jakožto místo modlitby, pro obdarované vírou, jakožto duchovní centrum, pro obdarované vnímavým duchem, jakožto architektonickou dominantu obce pro všechny, kteří jsou s ní jakkoli spjatí. Účast a nadšení lidí prokázala, nakolik jsou obyvatelé obce ochotni podpořit podobné akce. Bylo úctyhodné a dojemné, jak se s nadšením a zápalem do společné práce zapojovali lidé, kterým uplynulý rok přinesl s velkou vodou mnohou trpkost a bolest, lidé, kteří se vzájemně třeba ani neznali, ale náhle měli společný úkol a cíl.

Pospolitosti a společnému úsilí nesluší vděčnost a skládání díků, všichni, kteří se podíleli jakýmkoli způsobem, pracovali a těšili se přesvědčením, že jejich díl účasti napomáhá společnému zájmu na obnově budovy kostela a duchovního života v obci. A nebylo jich málo, počínaje výtvarníky, kteří poskytli svoje práce pro účely výstavy – připomeňme pro návštěvníky porcelán Jitky Sladké-Budínské, keramiku a loutky Vladimíra Izbického, obrazy a pokladničku v podobě kostela Barbory Jakůbkové, fotografie Viktora Sýkory, básně Pavlíny Strnadové-Waltové, či drobné výrobky a ozdobičky dalších sousedů a dětí z místní mateřské školky –, dále pokračuje hýskovskými občany, ať již členy či nečleny pořadajícího občanského sdružení, kteří si ke svým předvánočním úkolům přidali ještě přípravu a organizaci výstavy, na níž se podíleli bezprostřední prací či zapůjčením potřebných pomůcek a dekoračních předmětů, vedením hýskovské školy, které nám ochotně zapůjčilo stoly k instalaci výstavy, berounskou farností, jež obstarala další dekorace, svícny, atd. atp. Zvláštním díkem jsme nicméně povinování těm nejméně zaujatým na společném díle Hýskovského adventu, zpěvákům sboru Slavoš, kteří se přes své vytížení v době předvánoční ochotně podujali představení a dočkali se za ně vděčného potlesku hýskovských posluchačů.

Výsledná čísla mohou svědčit rovněž o tom, že Hýskov na podobnou akci čekal a ochotně ji přijal za svou. Návštěvnost akce byla pro nás vskutku nečekaná, vždyť jenom samotnou výstavu zhlédlo během dvou dní přes 80 návštěvníků, následný koncert pak proběhl za účasti více jak 130 posluchačů, a přestože si někteří pozvaní čas nenašli, více by se nás snad už do budovy kostela ani nevešlo. Zanedbatelný rozhodně nebyl ani výtěžek celé akce, činil 15 000,- Kč; po odečtení nákladů je bezprostřední zisk ve prospěch obnov budovy kostela 12 000,- Kč. K tomu můžeme připočíst i aktuální velkorysou nabídku volného výběru nového osvětlení pro budovu kostela od firmy Alfa Leighting manželů Piecykových. Víme, a věděli jsme to i v době příprav, že z podobných akcí rekonstrukci budovy v plné výši, odhadované na miliony korun, nezajistíme. Jsou ale dokladem zájmu, zájmu nejen o hýskovský kostel jako takový, ale o život v obci a o vše, co k naplnění jeho plnosti a bohatosti patří. Přejme si proto vzájemně více podobných úspěšných akcí, aby se ono nadšení, dobrá vůle a vzájemná soudržnost přenesly i do nového roku 2003.

 

Vratislav Doubek

 

            

 

                            Dominanta Hýskova – kostel Narození Panny Marie –

                                             zatím příliš reprezentativně nepůsobí

 

 

Zpráva o hospodaření občanského sdružení

 „Hýskov – tady jsme doma“ za rok 2002

 

     Začátek nového roku bývá obdobím nejrůznějších předsevzetí a plánů, ale nutně je také časem ohlížení se zpět do roku starého, tedy i časem ekonomických a finančních zhodnocení či vyplňování daňových přiznání a dalších stohů potvrzení a lejster.

     Nejinak je tomu i v našem občanském sdružení, které má své příjmy, ale také své výdaje. Příjmovou část našeho loňského hospodaření činily téměř výhradně prostředky určené k zajištění konkrétních aktivit, ať již to bylo zakoupení elektronického harmonia do školky, dar počítače tamtéž, či benefiční akce pořádaná na záchranu hýskovského kostela. Vyjádření jednotlivých finančních položek určených na krytí konkrétních projektů naleznete v přehledné tabulce níže a dostáváme se tedy k darům několika fyzických osob, které v řádech stovek korun pomohly zajistit vlastní chod sdružení. V této souvislosti se nabízí otázka, co vlastně obnáší z hlediska finančního chod takového občanského sdružení? Vzpomeneme-li úplné začátky, tedy ustavující schůzi v červnu loňského roku, jsme u částky za pronájem sálu, kde se schůze konala. Na ní logicky navázalo zavedení účtu, které nás stojí 130,- kč měsíčně plus částky za finanční transakce a odesílání výpisů. Také vydáváme tiskoviny a ,ač jsou pro občany zdarma, samozřejmě též něco stojí. Zmínit samozřejmě musíme i náklady za vedení webové domény hýskov.cz, nemluvě o telefonování, dopravě... Sečteno a podtrženo, nechceme-li svazovat členy sdružení placením členských příspěvků – a tuto možnost jsme vyloučili již ve stanovách - musíme se zákonitě zaobírat myšlenkou, jak chod sdružení finančně zajistit.

     Stojí-li člověk před problémem, který je pro něj nový, hledá pomoc a radu tam, kde je již ona „bolístka“ vyřešena. A tak jsme se poohlédli, jak že to funguje v jiných organizacích podobného typu a výsledkem bylo zjištění, že prakticky všechny takzvaně neziskové organizace buď využívají prostředků ze státního rozpočtu přerozdělované místními samosprávami, nebo z částek vybraných na konkrétní projekty odečítají jistou část na režijní náklady. První možnost budeme vážně zvažovat, druhou – ubírat z konkrétních projektů - jsme však naprosto vyloučili. Nezbývá nám tedy, než hledat vlastní cesty a jednou z nich by měla být nabídka našich internetových stránek www.hyskov.cz pro reklamu, zejména místním podnikatelům. Stránka, která se stala jednak díky své grafické úrovni, ale zejména informativní hodnotě velmi oblíbenou a navštěvovanou (samozřejmě vždy je co zlepšovat a i my se o to budeme snažit), poskytuje zájemcům o inzerci prostor pro prezentaci firem a ostatních subjektů, a to za velmi solidních podmínek.

     Za „finanční úsek“ si přeji, aby prostředky, které získáme, přispívaly k příjemnému žití v Hýskově a okolí a dělaly tak radost našim spoluobčanům.

 

 

Získané prostředky v roce 2002:

akce:                     částka (hodnota) v kč:                  adresát daru:

počítač                                      3.450,--     Mateřská školka Hýskov

tiskárna                                        770,--     Mateřská školka Hýskov

elektronické harmonium              6.261,--     Mateřská školka Hýskov

kostel Narození Panny Marie             12.298,--       fond opravy kostela (na účtu občanského sdružení Hýskov -  tady jsme doma)

 

Petr Resch

 

 

Škola obnovy

 

 Je úterní dopoledne 28. ledna t.r. a  prostranství před Obecním úřadem v Horních  Bezděkově se plní. Sjíždějí se účastníci pravidelných seminářů Školy obnovy, organizované a sezvané regionálním sdružením Křivoklátsko, jehož členem jsme se stali v loňském roce. Tématem setkání, na něž bylo naše občanské sdružení rovněž přizváno, jsou možnosti přístupu a způsobů čerpání finančních zdrojů z Evropské unie s výhledem na budoucí členství České republiky v jejím rámci. Za účasti poslance Roučka se diskuse točila hlavně kolem nově zahajovaného projektu Leadr +, který v Čechách teprve hledá svoji podobu. Nový projekt je orientován zvláště na podporu aktivních vesnických občanských, ale rovněž živnostenských a podnikatelských subjektů s význačným cílem obnovy tradičních hodnot vesnického soužití ve vnitřním životě obcí i v rámci místních regionů. Podobná setkání jsou důležitá najmě pro členy zastupitelstev jednotlivých obcí, starosty a jejich zmocněnce, kteří také tvořili hlavní část zúčastněných. – Z přítomných jmenujme alespoň zástupce nejbližších sousedů, Chyňavy, Nižboru či Lhotky. – Jsme rádi, že se na nich dostává prostoru rovněž občanským aktivitám. A přestože k místním obecní problémům a starostem se mohou samosprávná zastupitelstva a občanské iniciativy vyslovovat z různých pozic, jejich vzájemná komunikace je žádoucí a nezbytná. Věříme, že nezůstaneme stranou ani v průběhu dalších jednání o rozvíjejícím se projektu a že se k podobným regionálním aktivitám nakonec přidruží rovněž místní zastupitelstvo.

Vratislav Doubek

 

Průvod Tříkrálový

     Tak jako loni jsme se i tento rok vydali na tříkrálový průvod. Ze začátku byli Tři králové vlastně jenom dva, já a můj bratr Matěj. Po chvíli se k nám připojil i poslední král, kamarád Šimon. Teď jsme byli všichni tři – Kašpar, Melichar a Baltazar. Za námi šel zpočátku osmičlenný průvod, a my jsme se s velikou radostí vydali na cestu.

     Někteří lidé nás už vyhlíželi, jiní nevěděli, jak se zachovat, a jelikož většinou tři králové chodí pro peníze, tak nám je nabízeli. Ale my jsme chodili jen proto, abychom pobavili naše sousedy a přátele. Když jsme šli napříč vesnicí, cítili jsme se tak nějak slavnostně a důležitě. Ale nejslavnostněji z nás se cítil hlavně ten, kdo nesl kometu. Mohl jít totiž v čele, kometa byla celá zlatá a ve svitu lamp a našich svíček krásně zářila. Na každé zastávce jsme zazpívali písničku „My tři králové jdeme k vám“ a k tomu nám krásně hrály Petrovy housle. Na futra nebo na dveře jsme se pak každému podepsali: K + M + B 2003. Pokud to tam vydrží celý rok, budete mít štěstí!

     Po půlce procházky se vyměnil jeden král, který byl už unavený. – Nový král, Terezka Králová, byla velmi šťastná, že může nosit korunu, a jí také uděluji do tohoto časopisu pochvalu za nejlepší držení hvězdy.

    Celý večer se nám velmi líbil, a jsme si jisti, že příští rok tuto akci uskutečníme opět.

            Vojta Doubek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodní katastrofy v Čechách od 16. století a jejich důsledky

 

     V úterý 4.2. 2003 se konala první přednáška letošního již čtvrtého ročníku Berounské univerzity na téma „Přírodní katastrofy v Čechách od 16. století a jejich důsledky“.  Plná zasedací síň berounského Městského úřadu měla možnost shlédnout zajímavou, velice obsáhlou a názornou přednášku RNDr. Petra Dobrovolného CSc. z Geografického ústavu přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.

    Posluchači měli možnost dozvědět se spoustu zajímavých informací týkajících se globální změny klimatu a o historické klimatologii. Logickým navázáním bylo obsáhlé povídání o povodních v Českých zemích od roku 1500, zvláště pak o historii povodní na Berounce již od roku 1432.  Zajímavá byla zpráva ČHMÚ k porovnání povodně v r. 2002 s povodněmi historickými: „Na Berounce v Srbsku povodeň v srpnu 2002 kulminovala o 55 cm níže než při povodni v r. 1872. Kulminační průtok Berounky v srpnu 2002 přesáhl 2200 m3/s což představuje asi 500 letou vodu. Průtok stoleté vody přitom činí asi 1440 m3/s.“

     Po krátké přestávce klimatolog Petr Dobrovolný  pokračoval popisem a důsledky dalšího  ničivého živlu, větru. Účastníkům byl například vysvětlen rozdíl mezi tornádem a hurikánem,  popsány největší vichřice na našem území a ve světě a vliv klimatických jevů na jejich vznik.

Anna Reschová

stavba nové lávky do Stradonic

 

Kalendář akcí pro rok 2003

 

v      15. březen            Loutkové představeníTygřík Péťa“ pro nejmenší hýskovské děti v podání Divadla u staré herečky  od 10 hod v hýskovské základní škole.

v      1. duben  Berounská univerzita: přednáška Radko Pytlíka na téma „Jaroslav Hašek a Josef Švejk“. Přednášky Berounské univerzity se konají v zasedací síni Městského úřadu v Berouně vždy od 17 hod.

v      duben Benefiční koncert ve prospěch rekonstrukce hýskovského kostela, kde vystoupí v Berouně světově proslulá Schola Gregoriana Pragensis vedená Davidem Ebenem

v      květen – červen  Diskusní forum před referendem o vstupu do Evropské Unie

v      3. červen   Berounská univerzita: přenáška PhDr. Milana Kuny na téma „Václav Talich

v      7. červen  Tvrďák: sedmý ročník netradičního víceboje – plavání (ca 200 m), horské kolo (ca 30 km), běh (ca 2 km), různé terénní vložky - pořádaný vždy  první červnový víkend v okolí Berounky. Sraz účastníků a prezentace v 9.30 hod v Hýskově u jezu.

 

Více se dočtete na stránkách www.hyskov.cz

 

 

 

NABÍZÍME INTERNETOVOU PREZENTACI PODNIKATELŮ A FIRMEM NA WEBOVÉ STRÁNCE www.hyskov.cz

 

__________________________________________

Vydává občanské sdružení HÝSKOV – TADY JSME DOMA. Registrováno MK ČR E 14286

Redakce: Petr Resch, Hýskov 196, tel: 311635240, e-mail: tadyjsmedoma@hyskov.cz http://www.hyskov.cz,  číslo účtu u Komerční banky Beroun: 51-4864330267/0100